Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Michelia.}              ^LORA TNDICA.                   79
neut feature hi the vegetation of the temperate zone, at elevations between five and
eight thousand feet. They are, however, impatient of drought, and one only extends
as far west as Kumaon. In the Khasia hills and the Malayan peninsula other species
occur; and the latter, when we become better acquainted with the vegetation of its
mountains, may be expected to yield many species. Ihc genus is common in Java
and the islands of the Eastern Archipelago.
 1. Moribus terminalitws.
1. M. Cathcartii (H.f. et T.); foliis oblongolanceolatis acumi-
natis utrm'que secus costam pilosis cseterum gMms setate glabrescen-
tibus, floritms albis, sepalis cuin yetalis no vein, staminibus gynoscium
 fere superantibus, carpellis dense spicatis.
HAB. In sylvis temperatis Sikkim exterioris, alt. 5-6000 ped.l
(Fl. Aprili.) (p. v.)
Arbor excelsa, cortice griseo. Ramuli pnbescentes, novelli cum gemmis dense
sericei. Folia tenuiter coriacea, subtus pallida, (in sicco) couspicue reticulatim ner-
vosa, 4 poll, longa, 1J lata, petiolo -|-poll. Areola stipuJaris petiolum fere tequans.
1?lores solitarii, terminales vel gemmoc lateralis evolutione (intcrdum. per florationem,
serius scraper) ad speciem laterales. Pedmcidm pollicaris. Spatha 1, calyci ap-
proximata, clliptica, mucrone piloso apiculata. Mores albi, diam. 3-4-pollieares.
S&pala ct petala triserialia, oblonga, iuteriora sensim paullo minora. Stamina pe-
tals interioribus vix breviora. Anther^ lineares, introrsie, conncctivo obtuse mu-
cronato apiculata. Carjpella secus rhachin 2-4-pollicarem spicata. Semina. 1-4.
 2. Moribus assillaribus; ovulis 3 vel pluri&us.
2, M. Champaca (L. Sp. 766); foliis ovato-lanceolatis basi acu-
tis apice acurninatis ssepe longe angustalis superne glabris subtus plus
minus puberulis ajtate glabrcscentibus^ floribus flavis, sepalis cum pe-
talis 15-20 interioribus multo angustioribus.2)0. Sysb. i. 4^4il}Prodt
i. 79 ; Wall. Cat, 969 ! (excl K) i Roxb. M. Ind. ii. 656 ; W. et AJ
Prod. i. 6; /ri0M, III. i. 13; Blume, Mjdr. 1, FL Jav. Magn. 9.1.1.
M. rufinervis, DO. Syst. i. 449, Prod. i. 79; 31. Mjdr. 8.  M. Dolt-'
sopa, Earn, in DC. Syst. i. 448, Prod. i. 79; Don, Prod. Nep. 226 \
WallJ Tent. M. Nap. 7. t. 3, Cat. 971!; Wight I 111. i; 13.  M. au-
rantiaca, Wall. Cat. 6492! PL As. Ear. ii. t. 147 ; Wight, 1U. i. 13.
M. pubinervia, Bl. M. Jam Magn. 14, L 4.  M. Ebeedei, Wight! III.
i. 14. t. 5,/. 6 (fructus maturus tantum); RJteed* Mai. i. 1.19 5 Humph.
Ami. ii. t. 67-
HAB. In Himalaya temperata: Kumaon. et NipaV^a&/; iu sylvis
Pegu et Tenasserim, WaUJ; et inmoafcibus temperatis peninsulas aus-
tralis ad Nilghiri et Courtalam, alt. 3-5000 ped., Wight/(Fl. vere.)
(v. .)
DISTEIB. In Java sylvestris (Blume\ et per totam Indiana tropicam
necnon in calidis totius orbis eulta,
Arbor magna, umbrosa, culta plcrurnquc inediocris. Ramuli cinerei, calloso-ptinc-
tati, glabri, juuiores (cum omnibus partibus novellis) pubesccntes vel einereo- aut
fusco-sericei. Folia 8-10 poll, longa, 2^-4 lata, petiolo 1-1^-poll., superne nitida,
subtus pallida, pubonua vel pubescentia, astatc scpe gkbrescentia. Areola ttipttfaris
paullo ultra Tnedixim petiolum extensa. Alabastri breviter pedicellati, dnereo- vel